Ασφάλεια Συναλλαγών

Ασφάλεια Συναλλαγών
O παρόν διαδικτυακός τόπος, www.viva.gr ελέγχεται από την VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., εταιρία η οποία ανήκει κατά 100% στην Viva Wallet Holdings AE.

Ασφάλεια
Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και επικοινωνιών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Αναγνώριση Πελάτη
Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται είναι ίδια με τα στοιχεία πρόσβασης στο VivaWallet.com. Ο πελάτης είναι απαραίτητο να διαθέτει λογαριασμό στο VivaWallet.com για να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες τηλεφωνίας.

Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL.

Απόρρητο Συναλλαγών
Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον πελάτη/συνδρομητή στην VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ είναι εμπιστευτικές και η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

  1. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση τυχόν αιτημάτων σας
  2. Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
  3. Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.
  4. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του www.viva.gr και προκειμένου να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από το site υπηρεσιών, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέες υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Tα όποια προσωπικά δεδομένα τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.viva.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει. Το site www.viva.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτό, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης. Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 καθώς και του Ν. 3471/2006, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών
Το απόρρητο των επικοινωνιών προστατεύεται αυστηρά από την κείμενη νομοθεσία. Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως τηλεπικοινωνιακός πάροχος, διαθέτει και τηρεί Πολιτική Ασφάλειας για τη Διασφάλιση του Απορρήτου των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχετικού Κανονισμού που έχει εκδοθεί από την ΑΔΑΕ ως αρμόδιας εποπτικής Αρχής (απόφαση υπ’ αριθμ. 165/2011 , ΦΕΚ Β' 2715). Η προαναφερθείσα Πολιτική Ασφάλειας, έχει ως στόχο την προστασία των δεδομένων επικοινωνίας και των πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων από πιθανούς κινδύνους, ούτως ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών. Η VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ενδέχεται να εφαρμόσει άρση του απορρήτου των επικοινωνιών μόνο εφόσον και στο μέτρο που θα κληθεί να εκπληρώσει υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert