Οδηγίες Πρόσβασης Εκπροσώπων
Οδηγίες για λειτουργίες εκπροσώπων (agents)

Για να λειτουργήσει πλήρως η  υπηρεσία Ουρά Αναμονής (queue), θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στο σύστημα οι εκπρόσωποι (agents) που θα λαμβάνουν τις κλήσεις.

Οι διαθέσιμες ενέργειες για κάθε εκπρόσωπο είναι οι παρακάτω. Για τις ενέργειες αυτές ο εκπρόσωπος (call agent) θα πρέπει είτε:

  1. Να πληκτρολογήσει τις παρακάτω εντολές απευθείας από το Viva Number του (VoIP συσκευή),
    ή
  2. Να καλέσει 801 300 3468 από οποιοδήποτε τηλεφωνικό νούμερο και μετά να πληκτρολογήσει τις παρακάτω εντολές
Σύνδεση στο σύστημα (login)Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα πληκτρολογώντας (στην τηλεφωνική συσκευή στην οποία θα λαμβάνει τις κλήσεις) τα ακόλουθα:  **90*1*xxxxxxxxxx , όπου xxxxxxxxxx είναι ο κωδικός του. Σε κάθε login, ο εκπρόσωπος λαμβάνει κλήσεις σε όλες τις ουρές στις οποίες έχει οριστεί αυτόματα.
Έξοδος από το σύστημα (logout)

Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να κάνει έξοδο από το σύστημα πληκτρολογώντας (στην στην τηλεφωνική συσκευή στην οποία έχει κάνει login) τα ακόλουθα: **90*0*xxxxxxxxxxx , όπου xxxxxxxxxx είναι ο κωδικός του.

Παύση (pause)Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να κάνει παύση από το σύστημα πληκτρολογώντας (στην τηλεφωνική συσκευή στην οποία έχει κάνει login) τα ακόλουθα: **90*7*xxxxxxxxxxx*1 , όπου xxxxxxxxxx είναι ο κωδικός του.
Ανάκληση παύσης (unpause)Κάθε εκπρόσωπος μπορεί να βγει από την παύση πληκτρολογώντας (στην τηλεφωνική συσκευή στην οποία έχει κάνει login) τα ακόλουθα: **90*2*xxxxxxxxx, όπου xxxxxxxxxx είναι ο κωδικός του.


Κάθε εκπρόσωπος, προκειμένου να λαμβάνει κλήσεις, πρέπει:

  1. να έχει οριστεί στην ουρα αναμονής
  2. να έχει εκτελέσει τη σύνδεση του στην ουρά αναμονής (queue). 
  3. να μην βρίσκεται σε παύση
What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert