Οδηγίες ρύθμισης Trixbox
Oδηγίες Ρύθμισης TrixBox / Elastix / AsteriskNOW / FreePBX

Παρακάτω σας παραθέτουμε τις Sip Trunk ρυθμίσεις για Viva Numbers σε TrixBox/Elastix/AsteriskNOW/FreePBX

Όπου XXXXXXXXXX = το Viva Numbers σας και όπου ΥΥΥΥΥΥ = το 6 ψήφιο Voip Password των αριθμών σας

SIP Server:

Outbound Caller Id30XXXXXXXXXX
Never Override CallerIDChecked
Trunk NameViva
PEER Details
context=from-trunk
fromuser=30XXXXXXXXXX
username=30XXXXXXXXXX
secret=YYYYYY
fromdomain=viva.gr
host=viva.gr
port=5060
srvlookup=yes
insecure=port,invite
canreinvite=no
dtmfmode=rfc2833
t38pt_udptl=yes
nat=yes
qualify=yes
type=peer
disallow=all
allow=g729
allow=alaw
allow=ulaw
USER Context(Αυτό το πεδίο το αφήνετε κενό)
USER Details(Αυτό το πεδίο το αφήνετε κενό)
Register String30XXXXXXXXXX:YYYYYY@viva.gr/30XXXXXXXXXX


Πατήστε Submit Changes, Apply Configuration Changes, και θα πρέπει ο asterisk server να έχει γίνει registered.


Troubleshooting - Known Issues

Αν πέφτει η κλήση με το που απαντιέτε:

    Αφαιρέσετε την γραμμή: allow=g729
    allow=g729

Μπορείτε να δείτε το status του registration για τον asterisk, εκτελώντας στο command line:

    /usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"

Στην περίπτωση που δεν έχει γίνει επιτυχημένο registration:

1. Δοκιμάστε να θέσετε το hostname στην τιμή: voip.viva.gr και προσθέσετε την γραμμή port=5070

    hostname=voip.viva.gr
    port=5070

2.
Δοκιμάστε να θέσετε το Register String στην τιμή: 

    30XXXXXXXXXX:YYYYYY@voip.viva.gr/30XXXXXXXXXX

3.
Αν χρησιμοποιείτε το FreePBX, ελέγξετε τις "NAT Settings" ρυθμίσεις στο "Asterisk SIP Settings" που βρίσκεται στο Settings > Asterisk SIP Settings ή στο Tools > Asterisk SIP Settings αναλόγως την έκδοση του FreePBX.    α. Στο NAT επιλέγετε Yes
    β. Στο IP Configuration επιλέγετε "Public IP", "Static IP" ή "Dynamic IP".
    γ. Αν το IP Configuration σας είναι "Static IP" εισάγετε την External IP και το Local Network Address 
        (π.χ. 192.168.1.0 / 255.255.255.0).
    δ. Αν το IP Configuration σας είναι "Dynamic IP" εισάγετε το Dynamic Host (π.χ. examplehost.dyndns.org) 
        και το Local Network Address (π.χ. 192.168.1.0 / 255.255.255.0).

    Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

4. Αν χρεισιμοποιείτε το Elastix ή άλλη έκδοση του Asterisk, πρέπει να εισάγετε τις παραπάνω ρυθμίσεις στο sip_nat.conf.

    α. Αν έχετε την static IP (WAN) a.b.c.d και το local network address (LAN) είναι το k.l.m.n/s.t.u.v 
        τότε εισάγετε ή τροποποιείτε τις γραμμές:

        nat=yes
        externip=a.b.c.d
        localnet=k.l.m.n/s.t.u.v

    (στην περίπτωση αυτή την γραμμή externhost, αν ήδη υπάρχει, πρέπει να την αφαιρέσετε 
    ή να την κάνετε comment out)

    β. Αν έχετε dynamic IP και έχετε Dynamic DNS host name (π.χ. examplehost.dyndns.org) και 
        το local network address (LAN) είναι το k.l.m.n/s.t.u.v τότε εισάγετε ή τροποποιείτε τις γραμμές:
    
        nat=yes
        externhost=examplehost.dyndns.org
        externrefresh=120
        localnet=k.l.m.n/s.t.u.v

    (στην περίπτωση αυτή την γραμμή externip, αν ήδη υπάρχει, πρέπει να την αφαιρέσετε 
    ή να την κάνετε comment out)

What's Hot?
Viva Mobile Refill
Viva Wallet app - Ανανέωση χρόνου ομιλίας τώρα από το κινητό σου!
Alert