ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ / CLEAN CITΙΕΣ
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει