Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ / THE STRANGER
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει