Το Γεράκι της Μάλτας
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει