Η θάλασσα - Λαϊκό μπαλέτο
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει