ΑΠΟΓΕΙΟΣ - μια παραλλαγή
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει