Χειμερινοί Κολυμβητές
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει