Συναυλία για τέσσερα χέρια
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει