ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:


Οι παρόντες Γενικοί Όροι περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις δυνάμει των οποίων η εταιρεία «VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (εφεξής «VIVA») παρέχει σε επιχειρήσεις παραγωγής θεαμάτων και εκδηλώσεων που εγγράφονται στο διαδικτυακό τόπο https://teller.viva.gr/signup.aspx (εφεξής έκαστη αναφερόμενη ως «Συνεργάτης») την πρόσβαση στην εφαρμογή eticketing της VIVA για την παροχή υπηρεσιών  έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων των Εκδηλώσεων του Συνεργάτη, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων καναλιών διάθεσης (ενδεικτικά ηλεκτρονικά μέσω του www.viva.gr/tickets).

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Συνεργάτη στον διαδικτυακό τόπο https://teller.viva.gr/signup.aspx, ο Συνεργάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες. 

1. Πλαίσιο Συνεργασίας

1.1. Ο Συνεργάτης διοργανώνει ή/ και παρουσιάζει στο κοινό Εκδηλώσεις και δηλώνει ότι έχει νόμιμο δικαίωμα να αναθέτει την έκδοση εισιτηρίων για αυτές σε τρίτους. H συνεργασία δύναται να αφορά και  Εκδηλώσεις του Συνεργάτη μέσω της λειτουργίας «Streaming» ή άλλης παρεμφερούς υλοποίησης, κατόπιν σχετικού αιτήματος του.

1.2. Ο Συνεργάτης καταχωρεί στην πλατφόρμα τις Εκδηλώσεις εκείνες για τις οποίες επιθυμεί διάθεση των εισιτηρίων μέσω της Εφαρμογής e-ticketing της VIVA. Η VIVA αναλαμβάνει στο όνομα και για λογαριασμό του Συνεργάτη την έκδοση των νομίμων παραστατικών που ενσωματώνουν τα εισιτήρια, σύμφωνα με τις οριζόμενες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν στα εκάστοτε Λογιστικά Πρότυπα καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

1.3. O Συνεργάτης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η VIVA δύναται κατά την κρίση της να παρέχει υπηρεσίες παρόμοιες με αυτές που παρέχει στο Συνεργάτη, και σε οποιονδήποτε τρίτο ακόμη και εάν διοργανώνει Εκδηλώσεις όμοιες ή παρεμφερείς με αυτές του Συνεργάτη.

 

1.4. Οι παρόντες ισχύουν από την ημερομηνία αποδοχής τους από το Συνεργάτη και για αόριστη χρονική διάρκεια έως τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο τερματισμό της συνεργασίας. Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης αθετήσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του που απορρέει από τους παρόντες όρους, η VIVA δικαιούται είτε να αναστείλει είτε να τερματίσει την παρούσα συνεργασία με άμεση ισχύ, με έγγραφη ενημέρωση προς το Συνεργάτη και απενεργοποίηση του λογαριασμού του στην Εφαρμογή. Ο Συνεργάτης δύναται να τερματίσει οποτεδήποτε την παρούσα συνεργασία απενεργοποιώντας το λογαριασμό του και απέχοντας από τη χρήση της Εφαρμογής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο τερματισμού της δεν υφίστανται Εκδηλώσεις, για τις οποίες πραγματοποιείται διάθεση εισιτηρίων μέσω της Εφαρμογής.

1.5 Για την είσπραξη του αντιτίμου των εκδοθέντων εισιτηρίων, ο Συνεργάτης συμβάλλεται με το Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος «VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» (“VIVA PAYMENTS”) με αποδοχή των όρων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (http://www.vivapayments.com)και οι εισπράξεις θα καταβάλλονται από τη VIVA PAYMENTS στο λογαριασμό Viva Wallet που τηρεί ο Συνεργάτης.

1.6. Με την αποδοχή των παρόντων, ο Συνεργάτης αποδέχεται και συναινεί στην εξόφληση των οφειλών του προς τη VIVA, με αυτόματη χρέωση του λογαριασμού του Viva Wallet. Η ανωτέρω χρέωση διενεργείται με εντολή της VIVA ως δικαιούχου είσπραξης, κατ’ εξουσιοδότηση του Συνεργάτη με βάση στοιχεία που η VIVA θα διαβιβάζει στη VIVA PAYMENTS και ο λογαριασμός αυτός θα χρεώνεται ισόποσα με το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό, το ύψος του οποίου αποδεικνύεται εγγράφως.

2. Ακύρωση Εκδηλώσεων

2.1. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει, άλλως να καταβάλλει, στον εκάστοτε καταναλωτή, είτε απ’ ευθείας είτε μέσω της VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του παρασχεθούν, το ποσό που αντιστοιχεί σε εκδοθέντα και εξοφληθέντα εισιτήρια Εκδηλώσεων που ματαιώθηκαν, ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο και ο καταναλωτής δεν επιθυμεί να παρακολουθήσει την Εκδήλωση κατά τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της, καθώς και να αποδώσει στη VIVA ή τη VIVA PAYMENTS, σύμφωνα με οδηγίες που θα παρασχεθούν στο Συνεργάτη, το κόστος που ενδέχεται να προκύψει για την επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων στους καταναλωτές.

2.2. Ο Συνεργάτης δεσμεύεται ότι σε κάθε περίπτωση ματαίωσης, ακύρωσης ή αναβολής της Εκδήλωσης για οποιοδήποτε λόγο, υποχρεούται στην επιστροφή του αντιτίμου των εισιτηρίων απευθείας στους καταναλωτές σύμφωνα με την επιθυμία τους είτε κατά περίπτωση απευθείας στη VIVA, σύμφωνα με οδηγίες που θα παρασχεθούν στο Συνεργάτη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίσημης ανακοίνωσης της ακύρωσης/αναβολής. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται πως δεδομένου ότι τα εισιτήρια των Εκδηλώσεών του διατίθενται μέσω καναλιών πώλησης της VIVA απευθείας στο πελατολόγιό της, οποιαδήποτε από μέρους του Συνεργάτη καθυστέρηση επιστροφής χρημάτων ζημιώνει τόσο τη VIVA όσο και δίκτυο των συνεργατών της που μεσολαβεί για τη διάθεση των εισιτηρίων στο καταναλωτικό κοινό. 

2.3. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των καταναλωτών για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία, η οποία οφείλεται ή αφορά στην ακύρωση/ματαίωση/αναβολή της Εκδήλωσης, και ότι η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για την ανόρθωση και αποκατάσταση των ανωτέρω περιπτώσεων ζημίας των καταναλωτών.

2.4. Ο Συνεργάτης συνομολογεί και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωση των καταναλωτών σε περίπτωση ακύρωσης/ματαίωσης/αναβολής της Εκδήλωσης. Ειδικότερα, ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο -2- ημερολογιακών ημερών από την ακύρωση/ματαίωση/αναβολή της Εκδήλωσης να προβεί σε επίσημη ανακοίνωση προς τους καταναλωτές, αναφορικά με το λόγο ακύρωσης/ματαίωσης/αναβολής της Εκδήλωσης, τον τρόπο και το χρονικό πλαίσιο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων σε αυτούς. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που η ακύρωση/ματαίωση/αναβολή της Εκδήλωσης λάβει χώρα κατά την αυτή ημέρα διεξαγωγής της, ο Συνεργάτης δεσμεύεται ότι θα ενημερώσει το κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει εντός δύο -2- ωρών από την ακύρωση/ματαίωση/αναβολή της Εκδήλωσης.

2.5. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως τη VIVA εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι τεσσάρων -24- ωρών από την ημέρα και ώρα ακύρωσης/ματαίωσης/αναβολής της Εκδήλωσης για το περιεχόμενο και το χρόνο δημοσίευσης της επίσημης ανακοίνωσής του προς το κοινό, καθώς για τον τρόπο και χρόνο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων στους καταναλωτές. Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που η ακύρωση/ματαίωση/αναβολή της Εκδήλωσης λάβει χώρα κατά την αυτή ημέρα διεξαγωγής της, ο Συνεργάτης αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση να ενημερώσει αντιστοίχως τη VIVA εντός μίας -1- ώρας από την ακύρωση/ματαίωση/αναβολή της Εκδήλωσης.

2.6. Ο Συνεργάτης συνομολογεί και αποδέχεται ότι η VIVA ουδεμία ευθύνη φέρει για την ενημέρωση των καταναλωτών σε περίπτωση ακύρωσης/ματαίωσης/αναβολής της Εκδήλωσης. Η συμβολή της VIVA στην ενημέρωση των καταναλωτών παραμένει υποστηρικτική και συμβουλευτική και υπόκειται στη διακριτική της ευχέρεια, εφόσον ο Συνεργάτης αιτηθεί εγγράφως τη συνδρομή της. Στην περίπτωση που η VIVA δεν ενημερωθεί εντός των ανωτέρω χρονικών πλαισίων για το περιεχόμενο και το χρόνο δημοσίευσης της επίσημης ανακοίνωσης του Συνεργάτη προς το κοινό, καθώς για τον τρόπο επιστροφής του αντιτίμου των εισιτηρίων στους καταναλωτές, θα παραπέμπει μέσω του επίσημου διαδικτυακού της τόπου www.viva.gr τους καταναλωτές απευθείας στον Συνεργάτη.

2.7. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης του παρόντος άρθρου, η VIVA δύναται  να αναστείλει ή/ και να τερματίσει την παρούσα συνεργασία με άμεση ισχύ, με έγγραφη ενημέρωση προς το Συνεργάτη και συνακόλουθα να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό του τελευταίου στην Εφαρμογή, καθώς και να αξιώσει αποζημίωση από τον Συνεργάτη για την όποια τυχόν ζημία, άμεση ή έμμεση, θα έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της μη τήρησης των συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα VIVA- Συνεργάτη

3.1. Ο Συνεργάτης ουδεμία αξίωση έχει για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδου ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οποιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση της Εφαρμογής,

3.2. Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο της λειτουργίας της Εφαρμογής  προς επιβεβαίωση  της καταλληλόλητας της ρύθμισής της για τις ανάγκες του. Η VIVA δε δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε λάθος στη ρύθμιση της Υπηρεσίας. Ο Συνεργάτης είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετάδοση των Εκδηλώσεων μέσω “Streaming”, για το περιεχόμενό τους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου καθώς και για την υλικοτεχνική υποδομή για την πραγματοποίηση αυτών.

3.3. Η VIVA παρέχει στο Συνεργάτη ψηφιακό (online) εργαλείο διαχείρισης από το οποίο ο Συνεργάτης δύναται να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τα εισιτήρια που έχουν πωληθεί μέσω της εφαρμογής, καθώς και για το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων των εισιτηρίων αυτών. Η VIVA δεν εγγυάται το ύψος πωλήσεων των εισιτηρίων των θεαμάτων, ούτε έχει υποχρέωση να διαθέτει συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων ή να πετυχαίνει συγκεκριμένο ποσό πωλήσεων, καθ’ οιαδήποτε έννοια.

3.4. O Συνεργάτης είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διοργάνωση και πραγματοποίηση των Εκδηλώσεων και ως εκ τούτου αναλαμβάνει και φέρει κάθε κίνδυνο που απορρέει από αυτές, καθώς και όλες τις προς τρίτους υποχρεώσεις από οπουδήποτε και εάν αυτές απορρέουν (π.χ. από συμβατική δέσμευση, νομοθετική διάταξη, διοικητική ή δικαστική απόφαση κ.λπ.).  

3.5. Η VIVA δεν εμπλέκεται και κατ’ επέκταση δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με την πώληση εισιτηρίων των Εκδηλώσεων που δεν πραγματοποιείται μέσω της Εφαρμογής ή των καναλιών πώλησης που η ίδια διαχειρίζεται και λειτουργεί όπως π.χ. αυτών που πραγματοποιούνται από το ταμείο του εκάστοτε σημείου στο οποίο αυτές διεξάγονται ή/και άλλα φυσικά σημεία πώλησης που ενδέχεται να έχει ορίσει ο Συνεργάτης στο πλαίσιο απευθείας συμφωνίας του με τα σημεία αυτά, σε συμμόρφωση πάντοτε με του παρόντες όρους. 

3.6. Ο Συνεργάτης εξασφαλίζει ότι το προσωπικό στο χώρο διεξαγωγής της κάθε Εκδήλωσης λαμβάνει έγκαιρα τις απαραίτητες πληροφορίες με όλες τις ολοκληρωμένες συναλλαγές, προκειμένου να είναι εφικτή η ταυτοποίηση των δικαιούχων των εισιτηρίων και η παράδοση σε αυτούς του φυσικού σώματος των εισιτηρίων τους (σε περιπτώσεις που τυγχάνει να μην υφίσταται ηλεκτρονικό εισιτήριο). 

3.7. Η έναρξη πώλησης εισιτηρίων των Εκδηλώσεων στο σημείο που αυτές θα διεξάγονται εκάστοτε, καθώς και ο αντίστοιχος αριθμός εισιτηρίων που μπορούν να πωληθούν μέσω της Εφαρμογής για κάθε μια από τις Εκδηλώσεις θα ορίζονται από το Συνεργάτη Μετά την υλοποίηση του μηχανισμού και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της προπώλησης εισιτηρίων των Εκδηλώσεων, ο Συνεργάτης απαιτείται να πραγματοποιεί προσεκτικό έλεγχο. Προς άρση τυχόν παρερμηνείας, η VIVA δεν επεμβαίνει επί των δηλωθέντων στοιχείων. Συνεπεία των προαναφερθέντων, ο Συνεργάτης αποδέχεται ότι ουδεμία αξίωση δύναται να έχει από τη Viva για τυχόν ζητήματα που προκύπτουν από ανακολουθίες των δηλωθέντων από τον ίδιο προϋποθέσεων / πληροφοριών.

3.8. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να αναφέρει τα κανάλια πώλησης εισιτηρίων της VIVA  όπως αυτά του γνωστοποιούνται εκάστοτε εγγράφως από τη VIVA και τα οποία θα περιλαμβάνουν διαδικτυακούς τόπους, τηλεφωνικό αριθμό πώλησης ή/και φυσικά σημεία πώλησης και διάθεση εισιτηρίων στο σύνολο του επικοινωνιακού του υλικού και κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου σημείου πώλησης που δεν ανήκει στο δίκτυο της VIVA και του έχει επιτραπεί δυνάμει της παρούσας. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης της παραγράφου αυτής , η VIVA έχει το δικαίωμα να αναστείλει την πώληση εισιτηρίων των Εκδηλώσεων του Συνεργάτη έως ότου ο τελευταίος αποδεδειγμένα συμμορφωθεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνεργάτη εντός πέντε (5) ημερών από την ως άνω αναστολή, η VIVA δύναται να καταγγείλει την παρούσα με άμεση ισχύ και αζημίως για την ίδια και σύμφωνα με τα σχετικά αναφερόμενα στις διατάξεις της παρούσας περί καταγγελίας.

3.9. O Συνεργάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των σχετικών διατάξεων της Φορολογικής Νομοθεσίας και των υποχρεώσεών του  που απορρέουν από αυτές. 

3.10. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να απέχει από κάθε αναφορά ή/και χρήση του ονόματος της VIVA ή/και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η VIVA στον τύπο, έγγραφο ή/και ηλεκτρονικό, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) με τρόπο δυσφημιστικό για τη VIVA ή/ και τις λοιπές εταιρείες του Ομίλου Viva Wallet, ή/ και τους συνεργάτες της ή/ και τις υπηρεσίες της. . Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος όρου από το Συνεργάτη, η VIVA δικαιούται: i) να καταγγείλει αζημίως την παρούσα με άμεση ισχύ και ii) να αξιώσει αποζημίωση από το Συνεργάτη για κάθε ζημία, άμεση ή έμμεση, που υπέστη υποστεί ως αποτέλεσμα της προκληθείσας δυσφήμησης. 

 

 

4. Λοιποί όροι
 

4.1. H VIVA & o Συνεργάτης αναγνωρίζουν ότι κατά τη διάρκεια των παρόντων συμφωνούνται και εφαρμόζονται μεταξύ τους όσα αναφέρονται στην Προσθήκη περί Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων η οποία προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.  

4.2. Η VIVA δεν ευθύνεται για την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το παρόν στην περίπτωση που η αθέτηση ή η αδυναμία αυτή οφείλεται σε τυχαίο γεγονός ή γεγονός ανωτέρας βίας. Ενδεικτικά λόγο ανωτέρας βίας αποτελούν οι σεισμοί, απεργίες πλημμύρες, πόλεμος, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, θεομηνίες τρομοκρατικές ενέργειες αποφάσεις ή οδηγίες εποπτικών οργάνων, διοικητικών ή δικαστικών αρχών, διακοπές ή βλάβες τηλεπικοινωνιακών δικτύων κ.λπ. 

4.3. Η VIVA δύναται να εκχωρήσει ή/ και να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τους παρόντες, εν όλω ή εν μέρει, σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες, με απλή έγγραφη γνωστοποίηση. 

4.4. Οι παρόντες δύνανται να τροποποιούνται μονομερώς από τη VIVA οποτεδήποτε, με ανάρτηση της σχετικής τροποποίησης στον διαδικτυακό τόπο https://teller.viva.gr/signup.aspx

4.5. Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τους παρόντες, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό δίκαιο. 
 
 

 

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα προσθήκη περί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται υποχρεωτικά σε κάθε σύμβαση μεταξύ κάθε Υπευθύνου Επεξεργασίας (όπως εμπόρου, μεταφορέα, παραγωγού θεαμάτων, αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών κλπ.) και της VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. ως Εκτελούντος Επεξεργασία (έκδοση εισιτηρίων, παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, ηλεκτρονικών επικοινωνιών κλπ.). 

Η Σύμβαση επισυνάπτεται στην Αρχική Σύμβαση μεταξύ των μερών, στο μέτρο που αυτή επάγεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ) και στην συναφή ελληνική νομοθεσία. 

Η παρούσα Προσθήκη στην Αρχική Σύμβαση υπερισχύει τυχόν κάθε προγενέστερης αντίθετης συμβατικής πρόβλεψης ή ρήτρας περί προσωπικών δεδομένων, αποτελεί (Αρχική + Προσθήκη) τη συνολική σχέση μεταξύ των μερών και υπογράφεται μεταξύ: 

α) αφενός μεν του Συνεργάτη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ο οποίος καθορίζει ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας», κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 7 του ΓΚΠΔ και της συναφούς ελληνικής νομοθεσίας, τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ήτοι κάθε πληροφορίας που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων») κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 του ΓΚΠΔ. 

β) αφετέρου δε της VIVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, Τ.Κ. 151 25), με Α.Φ.Μ. 998988329, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (εφεξής «VIVA»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία επεξεργάζεται ως «Εκτελών Επεξεργασία», κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 8 του ΓΚΠΔ και της συναφούς ελληνικής νομοθεσίας, προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 4 παρ1 του ΓΚΠΔ, όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας, ΑΦΜ, email, αριθμοί τηλεφώνου, διεύθυνση, αναγνωριστικά συσκευών πλοήγησης στο διαδίκτυο, δεδομένα πιστωτικών, χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών πληρωμών, αρχεία επικοινωνιών, προφίλ αγορών ανάλυση προτιμήσεων κλπ τα οποία προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του υποκειμένου των δεδομένων.

Δεδομένου ότι:

Ι. O Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει ορίσει τους σκοπούς επεξεργασίας σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ 2016/679 και της ελληνικής νομοθεσίας ως ισχύει. 

ΙΙ. O Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει αποδεχθεί ότι η εκ μέρους του Εκτελούντος επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα διέπεται από τους όρους χρήσης που διέπουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκ του Εκτελούντος επεξεργασία στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ των μερών. 

ΙΙΙ. O Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει αποδεχθεί ότι η εκ μέρους του Εκτελούντος επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι συμβατή με τις αρχές επεξεργασίας και τα δικαιώματα του υποκειμένου κατά την Πολιτική Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της VIVA, ως Εκτελούντος Επεξεργασία. 

Ενόψει των ανωτέρω συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

1. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει έναντι του άλλου τις παρακάτω επιπρόσθετες, σε σχέση με την Αρχική σύμβαση, υποχρεώσεις: 

1.1. να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τηρώντας τις αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο να προστατεύσει τα δικαιώματα του υποκειμένου (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τη νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, τις έγγραφες οδηγίες και την πολιτική προστασίας και ασφάλειας του αντισυμβαλλομένου, μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση ή στο νόμο.

1.2 να μην αποκαλύψει, κοινοποιήσει, αντιγράψει, παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε οποιονδήποτε τρίτο, να μην αναθέσει επεξεργασία σε υπανάδοχο ή προστηθέντα του, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια και έγκριση εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου, με την επιφύλαξη λήψης δεσμευτικής εντολής, εισαγγελικής παραγγελίας ή απόφασης από εποπτική, κρατική, φορολογική, διωκτική ή δικαστική αρχή την οποία υποχρεούται να κοινοποιεί άμεσα και εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στον αντισυμβαλλόμενο.

1.3. να εφαρμόσει άμεσα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, διαδικασίες ασφαλούς φύλαξης, εκπαίδευση, ταυτοποίηση εξουσιοδοτημένου προσωπικού, ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων,  κωδικοί πρόσβασης κλπ.), να θεσμοθετήσει υποχρεώσεις και διαδικασίες τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας εκ μέρους του προσωπικού, ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, διαγραφή ή τυχαία απώλεια, αλλοίωση, καταστροφή, μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση, χρήση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας. 

1.4. να προσαρμοστεί στις συνολικές κανονιστικές απαιτήσεις του ΓΚΠΔ (συμμόρφωση προς διεθνή πρότυπα ασφάλειας, διενέργεια μελέτης αντικτύπου ιδιωτικότητας για επεξεργασίες δεδομένων «ειδικών κατηγοριών», δημιουργία μητρώου επεξεργασιών και πολιτικών διαχείρισης δεδομένων, ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, εφόσον απαιτείται κλπ.) καθώς και να αποδέχεται ελέγχους συμμόρφωσης (compliance audits) από ελεγκτή της επιλογής και με κόστος του αντισυμβαλλομένου μετά από προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση ενός (1) μηνός.

2. Διαβίβαση δεδομένων

2.1. Απαγορεύεται καταρχήν η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που κάθε μέρος κατέχει, συλλέγει ή επεξεργάζεται στο πλαίσιο της σύμβασης ή της εμπορικής του λειτουργίας, σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ 28 ΕΕ συν Λιχτενστάϊν, Νορβηγία και Ισλανδία) και επιτρέπεται μόνο με τη ρητή άδεια του άλλου μέρους.

2.2. Εξαιρετικά επιτρέπεται η διαβίβαση δεδομένων από ένα μέρος σε κοινοποιημένους και εγκεκριμένους από το άλλο μέρος υπαναδόχους του με έδρα σε χώρες εκτός ΕΟΧ βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

3. Υποχρέωση αναφοράς περιστατικών ασφαλείας 

3.1. Κάθε μέρος υποχρεούται να αναφέρει αμελλητί εγγράφως με κάθε πρόσφορο μέσο στον αντισυμβαλλόμενο, στην οικεία Εποπτική Αρχή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα ίδια τα άτομα, τυχόν παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, αμέσως μόλις τις διαπιστώσει και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της νόμιμης προθεσμίας των 72 ωρών όπως απαιτείται βάσει του ΓΚΠΔ.

3.2. Κάθε αναφορά παραβίασης πρέπει να αναφέρει αθροιστικά α) τον τύπο και την αιτία της διαρροής, β) την ώρα που σημειώθηκε ή εντοπίστηκε, γ) τα έντυπα αρχεία ή τα ηλεκτρονικά συστήματα

αρχειοθέτησης/λογισμικού/βάσεις δεδομένων που αφορά, δ) το είδος, τη φύση και τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τυχόν υποκλάπηκαν ή παραβιάστηκαν, ε) τον κατά προσέγγιση αριθμό ατόμων που κάθε τέτοιο περιστατικό αφορά και στ) τις ενδεχόμενες δυσμενείς συνέπειες και τους κινδύνους για τα υποκείμενα (π.χ. κλοπή ταυτότητας, κωδικών πελάτη, αριθμών πιστωτικών καρτών κλπ.), βάσει της μελέτης ανάλυσης κινδύνου και αντικτύπου ιδιωτικότητας (DPIA) που υποχρεούται να εκτελέσει, στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει.

4. Νομική ευθύνη μερών

4.1.      Κάθε συμβαλλόμενο μέρος ευθύνεται πλήρως έναντι του άλλου και υποχρεούται να το αποζημιώσει για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που του προκάλεσε με πράξεις ή παραλείψεις του.

4.2.        Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται να καλύψει, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τυχόν διοικητικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν στον αντισυμβαλλόμενο μετά από ελέγχους Εποπτικών Αρχών, αποζημιώσεις μετά από αγωγές πελατών ή τρίτων, αξία απωλεσθέντων δεδομένων, αναστολή εργασιών, απώλεια φήμης ή περιουσίας, ηθική βλάβη, και όποια άλλη βλάβη τυχόν αυτός υπέστη στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, εκτός αν αποδείξει ότι η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον αντισυμβαλλόμενο, οπότε το ανυπαίτιο μέρος απαλλάσσεται. 

4.3.        Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να ασφαλιστεί για τους σχετικούς κινδύνους και σε αυτήν την περίπτωση συμφωνείται ότι εφόσον ζητηθεί θα κοινοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενο το σχετικό ασφαλιστήριο που θα έχει με ισχύ τουλάχιστον αντίστοιχη με τη μεταξύ τους σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων.

5. Διάρκεια και Καταγγελία

5.1. Η παρούσα ισχύει για τη διάρκεια ισχύος της κύριας σύμβασης. 

5.2. Τυχόν άρνηση συμμόρφωσης ενός μέρους ή διαπίστωση παράβασης εκ μέρους του των όρων του ΓΚΠΔ και της κείμενης νομοθεσίας θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης υπέρ του αντισυμβαλλομένου και παράδοση του συνόλου των δεδομένων, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε μορφότυπο επιλογής του αντισυμβαλλόμενου προς διαβίβαση σε τρίτο μέρος. 

5.3. Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών επιλύεται συμβιβαστικά άλλως από τα δικαστήρια της Αθήνας, εκτός τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στη αρχική σύμβαση.