Το Πράγμα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει