ΑΚΡΟΠΟΛ '61
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει