OΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ VIVA E-MONEY VOUCHERS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»


H VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.(στο εξής "VIVA PAYMENTS"’) με ΑΦΜ: 997671771 αποτελεί νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011 και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της παρέχει μεταξύ άλλων προϊόντα και υπηρεσίες έκδοσης, διανομής και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος υπό μορφή κουπονιού (στο εξής «Ε-money Voucher»).

Για τους σκοπούς της δράσης «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» (στο εξής «Δράση») η VIVA PAYMENTS κατόπιν αιτήματος των Συμμετεχόντων σε αυτή (στο εξής «Χρήστες»), εκδίδει E-money Vouchers σύμφωνα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1. Οι Χρήστες θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, διαφορετικά θα πρέπει να απέχουν από κάθε σχετική με το παρόν συναλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής από το Χρήστη είναι η ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Στο πλαίσιο εκάστης αγοράς που πραγματοποιεί ο Χρήστης η VIVA PAYMENYS εκδίδει E-money Voucher συγκεκριμένης νομισματικής αξίας κατ΄επιλογήν του Χρήστη, με ελάχιστο ποσό το €3 και 5€ αντίστοιχα και ανώτατο ποσό τα €1.000 ανά συναλλαγή.

3. Η νομισματική αξία κάθε E-money Voucher που εκδίδεται τηρείται σε εσωτερικό Escrow Account της VIVA PAYMENTS, μέχρι την τελική εξαργύρωσή του σύμφωνα με τα κατωτέρω.

4. Όροι και προϋποθέσεις εξαργύρωσης Ε-money Voucher:

4.1. Η εξαργύρωση των E-money Vouchers θα πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες Επιχειρήσεις οι οποίες φέρουν κύριο Κωδικό Aριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αντιστοιχεί σε Super Market και εν γένει λιανικά καταστήματα εμπορίας τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης (ΚΑΔ: 47.11.10).

4.2. Ειδικότερα, το ισόποσο της νομισματικής αξίας των E-money Vouchers θα διατεθεί για την αγορά τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης από τις προαναφερθείσες Επιχειρήσεις, τα οποία θα διανεμηθούν στους ακόλουθους επιλεγμένους Φορείς που υποστηρίζει η Δράση

• Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
• Φιλανθρωπικός οργανισμός Αποστολής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
• Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ)
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Κερατσινίου / Δραπετσώνας
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Ιλίου
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Περάματος
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Νέας Ιωνίας
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Αιγάλεω
• Κοινωνικό Παντοπωλείο – Δήμου Περιστερίου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την ποσόστωση ανά κατηγορία προϊόντων που θα αγοραστούν και την κατανομή τους σε καθένα από τους ακόλουθους Φορείς αναφέρονται εδώ.

4.3. Οι Επιχειρήσεις στις οποίες θα εξαργυρωθούν τα E-money vouchers κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω θα είναι εγγεγραμμένοι έμποροι της VIVA PAYMENTS σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που δημοσιεύονται στο διαδικτυακό της τόπο www.vivawallet.com.

4.4. Για την εξαργύρωση των Ε-money Vouchers δεν εφαρμόζονται τέλη ή λοιπές χρεώσεις από τη VIVA PAYMENTS. Το ισόποσο της νομισματικής αξίας των Ε-money Vouchers θα μεταφερθεί αυτομάτως στο λογαριασμό εκάστης Επιχείρησης υπό την προϋπόθεση έκδοσης και προσκόμισης από την τελευταία των νομίμων παραστατικών που θα αποδεικνύουν ότι το σχετικό ποσό αξιοποιήθηκε κατά τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 4.2 ανωτέρω.

4.5. H Εξαργύρωση στο λογαριασμό εκάστης Επιχείρησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω θα πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι την 31/12/2017.

5. Για οτιδήποτε σχετικό με το παρόν, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com ή στο σύντομο κωδικό 13855.

6. Προσωπικά Δεδομένα:

6.1 Οι Χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAΥMENTS.

6.2 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την οποία ζητούν οι Χρήστες. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

6.3 Η VIVA μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής της Υπηρεσίας αυτής. Οι Χρήστες συγκατατίθενται στη διαβίβαση αυτή και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της VIVA PAYMENTS, τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην έκδοση και εξαργύρωση του E-money voucher και κάθε αρμόδια Αρχή στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

6.4 Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία διαβίβαση των στοιχείων έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης της συναλλαγής έκδοσης E-money voucher

6.5 Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Χρηστών και των συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων αυτών από τους Χρήστες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών:

7.1. Oι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει από αυτούς, και εφόσον δεν καταστεί εφικτό να επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών τα οποία ορίζονται κατά τόπον αρμόδια.

7.2. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν 4021/2011 για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος αρμόδιος είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή.VIVA E-MONEY VOUCHERS TICKETING AND REDEMPTION TERMS FOR THE CAUSE OF “OLOI MAZI MPOROUME”


Viva Payment Services SA (hereinafter referred to as "VIVA PAYMENTS") with a Tax ID Number (TIN): 997671771 is a legally licensed Electronic Money Institution under the provisions of Law 4021/2011 and supervised by the Bank of Greece. In the context of its activity, it provides, inter alia, products and services related to issuing, distributing and redeeming electronic money in the form of a voucher (hereinafter referred to as the "E-money Voucher").

For the cause of "OLOI MAZI MPOROUME" (hereinafter "Action"), VIVA PAYMENTS, at the request of the Participants in it (hereinafter "Users"), issues E-money Vouchers under the following terms and conditions.

1. Users must be over 18 years of age and have legal capacity; otherwise they should abstain from any related transaction. A prerequisite for the completion of each transaction by the User is the read and unconditional acceptance of these terms.

2. For each purchase made by the User, VIVA PAYMENYS issues an E-money Voucher of a specific monetary value selected by the User, with a minimum of € 1 and a maximum of € 1,000 per transaction.

3. The monetary value of each E-money Voucher issued is kept on the VIVA PAYMENTS Escrow Account, until it is finally redeemed in accordance with the following.

4. E-money Voucher Redemption Terms and conditions:

4.1. E-money Vouchers redemption will take place at selected Businesses that have a Activity Code Number (ACN) corresponding to a Super Market and generally a retail outlet of food and commerce (CSD: 47.11.10).

4.2. In particular, the equivalent of the monetary value of E-money Vouchers will be made available for the purchase of food and other essential items by the aforementioned Businesses, which will be distributed to the following selected Entities supported by Action”

• Hellenic Red Cross
• Apostoli - Philanthropic Organisation of the Holy Archdiocese of Athens
• City of Athens Reception & Solidarity Center (KYADA)
• Social Grocery - Municipality of Keratsini / Drapetsona
• Social Grocery - Municipality of Ilion
• Social Grocery – Municipality of Perama
• Social Grocery - Municipality of Nea Ionia
• Social Grocery - Municipality of Egaleo
• Social Grocery - Municipality of Peristeri

Detailed information on the quota per product category to be purchased and their distribution to each of the following Entities is listed here.

4.3. Businesses where E-money vouchers will be redeemed as listed above will be VIVA PAYMENTS merchants registered under the general and special terms and conditions posted on its website www.vivawallet.com.

4.4. No VIVA PAYMENTS fees or charges are charged for the redemption of E-money Vouchers. The equivalent of the monetary value of the E-money Vouchers will automatically be transferred to the account of each Business, on condition that the latter issues and submits the legal documents proving that the amount has been utilized as described in Article 4.2 above.

4.5. The redemption of each Business account as outlined above will take place no later than 31/12/2017.

5. For anything relevant to this, Users may contact VIVA PAYMENTS at support@vivawallet.com or short code 13855.

6. Personal Data:

6.1 Users consent to the collection, maintenance and processing of the User's personal data file by VIVA PAYMENTS in accordance with the provisions of Law 2472/1997 as applicable. VIVA PAYMENTS is responsible for the processing of the file.

6.2 The data and information collected are processed in order to provide the Service requested by Users. Users have the right of access, opposition and objection concerning their personal data held by VIVA PAYMENTS in accordance with the applicable law.

6.3 VIVA may transmit the data and information it collects to third parties as required to complete the provision of the Service. Users consent to such transmission and disclosure of their details and the content of the communication between them and VIVA PAYMENTS, Organizations, Businesses and Banks involved in any way in the issuing and redemption of the E-money voucher and any competent Authority within the exercise of its functions under the applicable legislation.

6.4 Denial of User consent with regard to the required collection, processing and transmission of the data results in the failure to execute the E-money voucher issuing transaction

6.5 VIVA PAYMENTS is required to keep user data and transactions executed under this Agreement for the minimum periods stipulated in the applicable law. Access to and management of such data by Users take place in accordance with the privacy policy.

7. Applicable Law – Dispute Settlement:

7.1. These terms are governed by Greek law, and any dispute that may arise from them, and if it is not possible to be resolved in a friendly manner, is under the exclusive jurisdiction of the Athens Courts designated as competent.

7.2. In accordance with Article 26 of Law 4021/2011 on the out-of-court settlement of disputes arising in the context of this, the Ombudsman is the Consumer.

Online booking requires cookies.
Please click here to continue.