OΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ VIVA E-MONEY VOUCHERS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ «SAVE A GREEK STRAY»


H VIVA ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.(στο εξής "VIVA PAYMENTS"’) με ΑΦΜ: 997671771 αποτελεί νομίμως αδειοδοτημένο ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος δυνάμει των διατάξεων του Ν. 4021/2011 και εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητάς της παρέχει μεταξύ άλλων προϊόντα και υπηρεσίες έκδοσης, διανομής και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού χρήματος υπό μορφή κουπονιού (στο εξής «Ε-money Voucher»).

Για τους σκοπούς της δράσης που αναπτύσσει η Φιλοζωική Αστική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση «SAVE A GREEK STRAY» (στο εξής «SAVE A GREEK STRAY») η VIVA PAYMENTS κατόπιν αιτήματος των Συμμετεχόντων σε αυτή (στο εξής «Χρήστες»), εκδίδει E-money Vouchers σύμφωνα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1. Οι Χρήστες θα πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα, διαφορετικά θα πρέπει να απέχουν από κάθε σχετική με το παρόν συναλλαγή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση εκάστης συναλλαγής από το Χρήστη είναι η ανάγνωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

2. Στο πλαίσιο εκάστης αγοράς που πραγματοποιεί ο Χρήστης την 4η Σεπτεμβρίου 2017 η VIVA PAYMENYS εκδίδει E-money Voucher συγκεκριμένης νομισματικής αξίας κατ΄επιλογήν του Χρήστη, που κυμαίνεται από €0 έως €1.000 ανά συναλλαγή.

3. Η νομισματική αξία κάθε E-money Voucher που εκδίδεται τηρείται σε εσωτερικό Escrow Account της VIVA PAYMENTS, μέχρι την τελική εξαργύρωσή του σύμφωνα με τα κατωτέρω.

4. Όροι και προϋποθέσεις εξαργύρωσης Ε-money Voucher:

4.1. Η εξαργύρωση των E-money Vouchers θα πραγματοποιηθεί απευθείας στην «SAVE A GREEK STRAY» και το ισόποσο της νομισματικής αξίας τους τους θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των σκοπών και δράσεων της εν λόγω οργάνωσης όπως δημοσιεύονται στον επίσημο διαδικτυακό της τόπο www.saveagreekstray.com/

4.2. Για την εξαργύρωση των Ε-money Vouchers δεν εφαρμόζονται τέλη ή λοιπές χρεώσεις από τη VIVA PAYMENTS . Το ισόποσο της νομισματικής αξίας των Ε-money Vouchers θα μεταφερθεί στο λογαριασμό πληρωμών VIVA WALLET της «SAVE A GREEK STRAY» το αργότερο μέχρι την 31/10/2017.

5. Για οτιδήποτε σχετικό με το παρόν, οι Χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τη VIVA PAYMENTS στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@vivawallet.com ή στο σύντομο κωδικό 13855.

6. Προσωπικά Δεδομένα:

6.1 Οι Χρήστες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία από τη VIVA PAYMENTS αρχείου προσωπικών δεδομένων των Χρηστών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει Υπεύθυνος Επεξεργασίας του τηρούμενου αρχείου είναι η VIVA PAΥMENTS.

6.2 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την οποία ζητούν οι Χρήστες. Οι Χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, εναντίωσης και αντίρρησης αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρεί η VIVA PAYMENTS σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

6.3 Η VIVA μπορεί να διαβιβάζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέγει σε τρίτα μέρη ως απαιτείται για την ολοκλήρωση της παροχής της Υπηρεσίας αυτής. Οι Χρήστες συγκατατίθενται στη διαβίβαση αυτή και γνωστοποίηση των στοιχείων τους και του περιεχομένου της επικοινωνίας μεταξύ αυτών και της VIVA PAYMENTS, τους Οργανισμούς, Επιχειρήσεις και τις Τράπεζες που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην έκδοση και εξαργύρωση του E-money voucher και κάθε αρμόδια Αρχή στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

6.4 Η άρνηση παροχής συγκατάθεσης από τον Χρήστη αναφορικά με την απαιτούμενη συλλογή, επεξεργασία διαβίβαση των στοιχείων έχει ως συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης της συναλλαγής έκδοσης E-money voucher

6.5 Η VIVA PAYMENTS οφείλει να τηρεί δεδομένα των Χρηστών και των συναλλαγών που εκτελούνται στο πλαίσιο του παρόντος για τα ελάχιστα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η πρόσβαση και η διαχείριση των δεδομένων αυτών από τους Χρήστες πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

7. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Επίλυση Διαφορών:

7.1. Oι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που ενδεχομένως προκύψει από αυτούς, και εφόσον δεν καταστεί εφικτό να επιλυθεί φιλικά, υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών τα οποία ορίζονται κατά τόπον αρμόδια.

7.2. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν 4021/2011 για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών που προκύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος αρμόδιος είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Online booking requires cookies.
Please click here to continue.