ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, που ακολουθούν (στο εξής «Γενικοί Όροι»).

 

Με την είσοδο σας στο Γήπεδο με νόμιμο τρόπο (κάρτα διαρκείας, εισιτήριο, πρόσκληση, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας), τεκμαίρεται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς. 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Οι ακόλουθες λέξεις και φράσεις των Γενικών Όρων ορίζεται να έχουν το νόημα, που τους αποδίδεται κατωτέρω:

1.1.     Αγώνας: θεωρείται ο αγώνας, που διεξάγεται από την Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (εφεξής «Π.Α.Ε.») στο γήπεδο, το οποίο χρησιμοποιεί η Π.Α.Ε. ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος.

1.2.     Γήπεδο: θεωρείται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση, την οποία θα χρησιμοποιεί η Π.Α.Ε. ως έδρα της, για τη διεξαγωγή των Αγώνων.

1.3.     Εισιτήριο: θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, με τον αριθμό του να αντιστοιχεί σε μια θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχο του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα.

1.4.     Κάρτα Διαρκείας: θεωρείται η κάρτα, η οποία δίνει στον κάτοχο της μια σειρά προνομίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο με την έκδοση Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας για την παρακολούθηση των Αγώνων (Ελληνικό Πρωτάθλημα & Κύπελλο, Ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φιλικοί αγώνες και αγώνες play off), οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μιας αγωνιστικής περιόδου. Οι ειδικότεροι όροι, που διέπουν τις Κάρτες Διαρκείας περιλαμβάνονται στους Όρους Καρτών Διαρκείας, οι οποίοι προσαρτώνται στην αίτηση έκδοσης Κάρτας Διαρκείας της Π.Α.Ε. και ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο.

1.5.    Εισιτήριο Ανταλλαγής Διαρκείας: είναι το εισιτήριο με το οποίο δίδεται στους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα.

1.6.     Πρόσκληση: είναι η πρόσκληση με την οποία δίδεται το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα, σύμφωνα με την Προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής.

1.7.     Κάτοχος – θεατής: ο εισερχόμενος στο Γήπεδο, ο οποίος έχει δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης του Αγώνα με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με έγκυρο εισιτήριο, εισιτήριο ανταλλαγής διαρκείας ή πρόσκληση.

1.8.     Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: θεωρείται η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία της Π.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της και των λοιπών προστηθέντων και εθελοντών της.

1.9.    Επίσημα σημεία πώλησης: θεωρούνται η έδρα της Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός, τα εκδοτήρια του εκάστοτε Γηπέδου, καθώς και όποιο άλλο σημείο οριστεί από την Π.Α.Ε. ή τους τυχόν εξουσιοδοτημένους φορείς της ως τέτοιο.

1.10.  Όροι Εισιτηρίου: θεωρείται η περίληψη των Γενικών Όρων του παρόντος, η οποία βρίσκεται στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων, προσκλήσεων και των εισιτηρίων ανταλλαγής διαρκείας.

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ-ΘΕΑΤΩΝ

 

2.1.     Επίδειξη και συμπλήρωση στοιχείων ταυτότητας: Τα Εισιτήρια είναι πάντοτε αριθμημένα και ονομαστικά, με τον αριθμό του Εισιτηρίου να αντιστοιχεί σε μια θέση καθήμενου θεατή. Κατά την αγορά του Εισιτηρίου και πριν την είσοδο του κατόχου - θεατή στο Γήπεδο, απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας (ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής του) για την ταυτοποίηση των στοιχείων του με τα αναγραφόμενα στο Εισιτήριο.

2.2.     Αγορά Εισιτηρίων για ανήλικο: Η αγορά και παραλαβή Εισιτηρίου για ανήλικο κάτω των 14 ετών, γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα, ενώ για ανήλικο από 14 έως 17 ετών, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του ως άνω προσώπου. Για την είσοδο και παραμονή των ανηλίκων κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο, απαιτείται η συνοδεία τους από ενήλικα, ο οποίος συμπληρώνει τα δικά του προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία του ανηλίκου στο απόκομμα με την ένδειξη «Απόκομμα Ελέγχου Θύρας». Στην περίπτωση αυτή, την ευθύνη αναλαμβάνει ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

2.3.     Έγκυρο Εισιτήριο: Θεωρείται μόνο το Εισιτήριο, το οποίο πωλείται στα επίσημα σημεία πώλησης της Π.Α.Ε. και, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, ή μέσω των ιστοσελίδων www.pao.gr και www.viva.gr Εάν κάποιος προμηθευτεί Εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της Π.Α.Ε. ή εξουσιοδοτημένου φορέα της, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο, το οποίο είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή έχει εν γένει περιέλθει στα χέρια του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.

2.4.     Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει διάθεσης ή και εμπορίας Εισιτηρίων: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει διάθεση ή και εμπορία των Εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2.5.    Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (επί παραδείγματι ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την Π.Α.Ε. Η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ακύρωση των εν λόγω Εισιτηρίων.

2.6.     Σωματικός έλεγχος και έλεγχος αποσκευών: Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά τέλεσης αξιοποίνων πράξεων κατά τη διάρκεια του Αγώνα, τιμωρίας της έδρας από την διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του Αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών - φιλάθλων.

2.7.    Κάμερες ασφαλείας: Επιπλέον, ο κάτοχος - θεατής γνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του Γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων - θεατών από το Γήπεδο.

2.8.    Φίλαθλη συμπεριφορά: Ο κάτοχος – θεατής οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών συναντήσεων, να τηρεί τους νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό, αντιαθλητικό και/ ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε επεισόδια.

2.9.     Οδηγίες Π.Α.Ε.: Ο κάτοχος - θεατής οφείλει να τηρεί όλες τις οδηγίες της Π.Α.Ε. κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του από το Γήπεδο.

2.10.  Απαγορευμένα αντικείμενα: Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδο και παραμονή του στο Γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

*   όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από την διάταξη του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α’ 147), βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 1 Ν.1646/1986, Φ.Ε.Κ. Α’138), έστω και αν νομίμως κατέχονται,

*   μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες,

*   ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1729/1987 (Φ.Ε.Κ. Α’ 144), όπως τροποποιήθηκαν από τον Ν.2331/95 (Φ.Ε.Κ. Α’173),

*   ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, άλλα σκειτ, πέδιλα, καθώς και μπάλες, ρακέτες, frisbees και άλλα παρόμοια αντικείμενα,

*   ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης,

*    ιστούς σημαιών, σημαίες μεγαλύτερες από 2x1 μέτρα και πανό μεγαλύτερα από 1x1 μέτρα. Σημαίες και πανό μικρότερων διαστάσεων από τις ανωτέρω οριζόμενες επιτρέπονται, εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν περιέχουν υβριστικό και /ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια.

*   μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση,

*   αντικείμενα (μπλουζάκια, καπέλα, τσάντες κ.ά.) με ευκρινή εμπορικά σήματα εταιρειών, καθώς και απομιμήσεις των προϊόντων της Π.Α.Ε.,

*    πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου,

*   μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, αναπτήρες, μεγάλος αριθμός κερμάτων,

*   νερό, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά, που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά,

*   ζώα, εξαιρούνται τα σκυλιά της Αστυνομίας και τα σκυλιά συνοδοί των ατόμων με προβλήματα όρασης,

*   ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.ά.,

*   καθώς και γενικότερα υλικό οιασδήποτε μορφής με οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα, που η Π.Α.Ε. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας, δύναται να χαρακτηρίσει επικίνδυνα ή ακατάλληλα και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή παρακολούθηση και ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων.

Η Π.Α.Ε. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση των κατόχων – θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης Εισιτηρίων της Π.Α.Ε. και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

          Σε περίπτωση όπου κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο Γήπεδο βρεθούν πάνω του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από το ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Π.Α.Ε., χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ή υποχρέωση της για καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης. Επίσης, η Π.Α.Ε. δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω μη επιτρεπόμενα αντικείμενα στο Γήπεδο.

2.11.   Απαγορευμένες ενέργειες: Δεν επιτρέπονται στο Γήπεδο οι εξής ενέργειες: η πρόκληση ή συμμετοχή σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε. και τους αθλητές της. Επιπλέον απαγορεύεται το κάπνισμα, τα στοιχήματα, μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες συλλογής χρημάτων για οποιοδήποτε λόγο, συντονισμένες ομαδικές προσπάθειες προβολής ή διαφήμισης (π.χ. ομάδα θεατών σε συνεχόμενες θέσεις στην κερκίδα μ’ ένα γράμμα ή σύμβολο στην μπλούζα τους, που όλα μαζί σχηματίζουν ένα διαφημιστικό, πολιτικό, ρατσιστικό ή θρησκευτικό σύνθημα), δραστηριότητες καταχρηστικού μάρκετινγκ, πολιτικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες, πώληση αγαθών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα (πλανόδιους) ή σημεία (καντίνες, καρότσια, κλπ), μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση ή /και μαγνητοσκόπηση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές μετάδοσης, βιντεοκάμερες, μαγνητόφωνα κ.ά.), είσοδος μη εξουσιοδοτημένων τηλεπαρουσιαστών με εξοπλισμό αντιγραφής και κάμερα, λήψη φωτογραφιών, επικίνδυνη, άσεμνη ή ενοχλητική συμπεριφορά, διανομή μη εγκεκριμένων εκδόσεων, φυλλαδίων και λοιπά, απόπειρα εισόδου θεατών σε χώρους, που απαιτείται διαπίστευση, προσπορισμός χρημάτων ή άλλου κέρδους με μη επιτρεπτό τρόπο (για παράδειγμα παίζοντας μουσική ή τραγουδώντας σε υπαίθριο χώρο, ανάμειξη σε ενέργειες, που ενδέχεται να εμποδίζουν τους υπόλοιπους θεατές να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις ή ανάμειξη σε οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες, που η Π.Α.Ε. δύναται να χαρακτηρίσει επικίνδυνες ή ακατάλληλες). Η Π.Α.Ε. δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τον ως άνω κατάλογο απαγορεύσεων, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση του κατόχων - θεατών στα επίσημα σημεία πώλησης των Εισιτηρίων της και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

Επίσης, απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπορική ή διαφημιστική εκμετάλλευση (συμπεριλαμβανομένων και των κληρώσεων) των Εισιτηρίων και των Προσκλήσεων και των επί αυτών φερομένων σημάτων, λογοτύπων και διακριτικών τίτλων της Π.Α.Ε. και / ή των χορηγών και υποστηρικτών της, τόσο από τον κάτοχό τους, όσο και από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς τη ρητή έγγραφη άδεια της Π.Α.Ε. και/ή των χορηγών και υποστηρικτών της.

Η Π.Α.Ε. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τον ως άνω κατάλογο απαγορευμένων ενεργειών, με την προσθήκη ενεργειών οι οποίες κατά την κρίση της ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή θέαση και ασφαλή διεξαγωγή του Αγώνα, ο οποίος θα αναρτάται προς ενημέρωση του κατόχου – θεατή στα επίσημα σημεία πώλησης των Εισιτηρίων της και στα εκδοτήρια του Γηπέδου.

2.12Ασφάλεια: Ο κάτοχος – θεατής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια των ανηλίκων, που συνοδεύει και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του από το Γήπεδο, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους.

2.13.   Ευθύνη κατόχου – θεατή: Ο κάτοχος - θεατής ευθύνεται έναντι της Π.Α.Ε. για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή Κανονισμού και/ή παραβιάζει τους Όρους του παρόντος, τους Όρους Εισιτηρίων και τους Όρους Καρτών Διαρκείας προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φθορών της θέσης που κατέχει για το συγκεκριμένο αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό αξιόποινων πράξεων, οι οποίες τυχόν θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο.

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Α.Ε.

 

3.1.    Απαγόρευση εισόδου ή άμεση απομάκρυνση από το Γήπεδο: Το προσωπικό ασφαλείας του Γηπέδου δικαιούται να προβεί στην άμεση απομάκρυνση του κατόχου – θεατή από το Γήπεδο, καθώς και να απαγορεύσει την είσοδό του σε μελλοντικούς Αγώνες, χωρίς καμία αποζημίωση από μέρους της Π.Α.Ε., σε περίπτωση, που ο κάτοχος - θεατής:

*   δεν τηρεί τους Γενικούς Όρους Εισόδου, τους Όρους Εισιτηρίου και τους Όρους Καρτών Διαρκείας,

*   αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο αποσκευών,

*   διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια άλλων ατόμων στις εγκαταστάσεις,

*    κατέχει Εισιτήριο, Πρόσκληση ή Εισιτήριο Ανταλλαγής Διαρκείας, που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχτεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο,

*   έχει προμηθευτεί το Εισιτήριο, Πρόσκληση ή Εισιτήριο Ανταλλαγής Διαρκείας του από μη εξουσιοδοτημένο φορέα,

*   επιχειρεί να ή παρεμποδίζει τους Αγώνες ή διαταράσσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την διεξαγωγή τους,

*   βρίσκεται σε προφανή κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών

*    φέρει απαγορευμένα αντικείμενα σύμφωνα με το άρθρο 2.10,

*   προβαίνει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις απαγορευμένες ενέργειες, που ορίζονται στο άρθρο 2.11,

*    υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες.

3.2.    Μη Επιστροφή αντιτίμου Εισιτηρίου: Σε περίπτωση απαγόρευσης της εισόδου στο Γήπεδο ή αποβολής από αυτό, δεν επιστρέφεται το αντίτιμο του Εισιτηρίου και δεν μπορεί να γίνει ανταλλαγή του με Εισιτήριο άλλου Αγώνα.

3.3.    Πλήρης απαλλαγή ευθύνης της Π.Α.Ε.: Η Π.Α.Ε. απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη για οιοδήποτε τραυματισμό, καταστροφή, απώλεια, αστική ευθύνη του κατόχου – θεατή, που ενδέχεται να συνδέονται με την παρακολούθηση του Αγώνα στο Γήπεδο με οιονδήποτε τρόπο, όπως και αν έχουν προκληθεί.

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

 

4.1.   Κατόπιν αγοράς του Εισιτηρίου και υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν άρθρο δεν γίνεται δεκτή η αντικατάσταση ή η ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κάτοχό του.

4.2.   Αναβολή του Αγώνα – Αλλαγή Γηπέδου: Σε περίπτωση αναβολής Αγώνα ή αλλαγής του γηπέδου διεξαγωγής Αγώνα για οιονδήποτε λόγο (πχ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, Ε.Π.Ο, UEFA, απόφαση Π.Α.Ε. κ.α.) ο κάτοχος οφείλει να κρατήσει το Εισιτήριο του, που θα ισχύει για την νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Π.Α.Ε.

4.3.   Ματαίωση Αγώνα – Διεξαγωγή «κεκλεισμένων των Θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης Αγώνα, για οιονδήποτε λόγο (πχ. απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Superleague, Ε.Π.Ο., UEFA, απόφαση Π.Α.Ε. κ.α.) ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος Εισιτηρίου δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

4.4.   Αλλαγή προγράμματος ή συμμετεχόντων: Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή των συμμετεχόντων οιασδήποτε Αγωνιστικής Περιόδου, ο κάτοχος Εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάστασης ή ακύρωσής του και επιστροφής του αντιτίμου του, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την Π.Α.Ε.

4.5.   Εκκένωση σειρών από Αστυνομία: Ο κάτοχος - θεατής συναινεί ότι, σε περίπτωση, που ζητηθεί από την Αστυνομία, η εκκένωση κάποιων σειρών του Γηπέδου για λόγους ασφαλείας, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της Π.Α.Ε. Στην περίπτωση αυτή, ρητώς συμφωνείται ότι η Π.Α.Ε. δεν οφείλει ουδεμία αποζημίωση για οποιοδήποτε λόγο.

4.6.   Απώλεια, κλοπή ή φθορά Εισιτηρίων: Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή φθοράς του Εισιτηρίου, ο κάτοχος-θεατής οφείλει να προσέλθει σε ένα από τα εκδοτήρια της Π.Α.Ε. τουλάχιστον μια ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του Αγώνα με την αστυνομική του ταυτότητα προκειμένου να  ακυρωθεί το απολεσθέν Εισιτήριο και να αντικατασταθεί με καινούριο.

4.7.   Ευθύνη της Π.Α.Ε.: Η Π.Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αξιώσεις κατόχου Εισιτηρίου προς αποζημίωση από ζημίες, απώλειες ή έξοδα, που προκύπτουν εξαιτίας ακύρωσης, αναβολής ή αλλαγής ώρας, ημερομηνίας και τόπου διεξαγωγής του Αγώνα για οποιοδήποτε λόγο.

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

 

5.1.     Ο κάτοχος - θεατής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, στα πλαίσια διεξαγωγής των Αγώνων και συγκεκριμένα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή ή και έξοδο του από το Γήπεδο ενδέχεται να φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί ή/και ηχογραφηθεί από την Π.Α.Ε. Με την αγορά του Εισιτηρίου, της Προσκλήσεως και του Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας, τεκμαίρεται η συγκατάθεση του κατόχου – θεατή για την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω εικόνων, φωτογραφιών ή/και ηχογραφήσεων του από την Π.Α.Ε., παραιτούμενοι από κάθε αξίωση του από τη χρήση του ως άνω υλικού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημοσίευση, αναμετάδοση και χρήση του για την προώθηση των Εισιτηρίων, Καρτών Διαρκείας και λοιπών προϊόντων με τα σήματα της Π.Α.Ε.

5.2.     Η φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των Αγώνων από κάτοχο – θεατή με προσωπική φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα ή μαγνητόφωνο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητώς η πώληση, παραχώρηση δικαιωμάτων αδείας, αναμετάδοσης, δημοσίευσης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης του ως άνω υλικού.

 

ΑΡΘΡΟ 6- ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

6.1.    Ο κάτοχος - θεατής με την απόκτηση του Εισιτηρίου, της Προσκλήσεως και του Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας, επιτρέπει στην Π.Α.Ε. να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία.

6.2.    Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου – θεατή θα γίνεται από την Π.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

6.3.    Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου - θεατή από αθέμιτη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου - θεατή, που συλλέγει η Π.Α.Ε. θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς, που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Ο κάτοχος-θεατής έχει το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Π.Α.Ε. και να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97. Σε περίπτωση που, ο κάτοχος - θεατής δεν επιθυμεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Φιλάθλων της Π.Α.Ε. στο τηλέφωνο 801 111 1908.

 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

7.1.    Οι παρόντες Όροι και οι Όροι Εισιτηρίου, που αναγράφονται στην οπίσθια όψη του Εισιτηρίου, Προσκλήσεως και Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του κατόχου - θεατή με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Όρους Εισιτηρίου, οι παρόντες θα υπερισχύουν.

7.2.    Οι παρόντες Όροι και οι Όροι Καρτών Διαρκείας, που αναγράφονται στην οπίσθια όψη της σχετικής αιτήσεως έκδοσης Κάρτας Διαρκείας, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του κατόχου - θεατή με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Όρους Καρτών Διαρκείας, οι Όροι Καρτών Διαρκείας θα υπερισχύουν των όρων του παρόντος.

7.3.    Μη εφαρμογή εκ μέρους της Π.Α.Ε. κάποιου ή κάποιων από τους παρόντες Όρους δεν συνιστά παραίτησή της από την εφαρμογή μερικών ή όλων εξ αυτών.

7.4.    Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου εκ των Όρων του παρόντος, οι υπόλοιποι Όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

7.5.    Σε περίπτωση που, η αγορά Εισιτηρίων γίνεται μέσω πληρεξουσίου, οι παρόντες Όροι δεσμεύουν, τόσο τον εξουσιοδοτούντα, όσο και τον εξουσιοδοτούμενο.

7.6.     Εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Καρτών Διαρκείας (εφεξής «Όροι Καρτών»), που ακολουθούν:

 

1.      Αποδοχή Όρων Καρτών: Με την απόκτηση της Κάρτας Διαρκείας από τα επίσημα σημεία πώλησης (έδρα της Π.Α.Ε., εκδοτήρια του Γηπέδου ή όποιο άλλο σημείο οριστεί από την Π.Α.Ε. ή τους εξουσιοδοτημένους φορείς ως τέτοιο), καθώς και μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής αγοράς στις ιστοσελίδες www.pao.gr και www.viva.gr τεκμαίρεται ότι ο αντισυμβαλλόμενος Κάτοχος έχει αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους «Όρους Καρτών Διαρκείας», καθώς και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο (http://www.pao.gr/el/tickets/oroidiarkeias/), οι οποίοι προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του.

 

2.        Όροι Αγοράς Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας από ανήλικο επιτρέπεται μόνο εφόσον η σχετική αίτηση/σύμβαση έχει συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα την γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.

 

3.      Προνόμια Κατόχου Κάρτας Διαρκείας: Η απόκτηση Κάρτας Διαρκείας παρέχει στον κάτοχο το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο (με την αντίστοιχη έκδοση Εισιτηρίου Ανταλλαγής Διαρκείας), που ορίζεται ως έδρα της Π.Α.Ε. για την παρακολούθηση όλων των Αγώνων (Πρωτάθλημα & Κύπελλο Ελλάδος, Επίσημοι Ευρωπαϊκοί Αγώνες) της Π.Α.Ε. κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2015-2016 στη συγκεκριμένη θύρα, σειρά και θέση, που ορίζεται στην Κάρτα Διαρκείας, των φιλικών αγώνων εξαιρουμένων των περιπτώσεων του άρθρου 9 του παρόντος. Επιπλέον, ο Κάτοχος δικαιούται σειράς προνομίων, τα οποία καθορίζονται από την Π.Α.Ε. κατά τη διακριτική ευχέρειά της, πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου 2015 - 2016 και είναι δυνατό να τροποποιηθούν κατά τη διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου.

 

4.      Θέση Κατόχου Διαρκείας: Ο Κάτοχος δικαιούται να καταλαμβάνει και να χρησιμοποιεί στο Γήπεδο, αποκλειστικά και μόνο, την αριθμημένη θέση που αναγράφεται επί του σώματος της Κάρτας Διαρκείας.

 

5.      Απαγόρευση μεταβίβασης ή παραχώρησης της Κάρτας Διαρκείας: Η Κάρτα Διαρκείας είναι ονομαστική και προσωπική. Δεν παραχωρείται και δεν μεταβιβάζεται η χρήση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτο. Εάν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιείται από τρίτο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει στο τρίτο αυτό πρόσωπο την είσοδό του στο Γήπεδο καθώς επίσης και να ακυρώσει την Κάρτα Διαρκείας για το υπόλοιπο ισχύος αυτής, χωρίς επιστροφή χρημάτων, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Π.Α.Ε. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης παραχώρησης και χρήσης της Κάρτας Διαρκείας. Σε κάθε περίπτωση ο Κάτοχος και ο τρίτος προς τον οποίο αυτός έχει μεταβιβάσει την Κάρτα Διαρκείας είναι εις ολόκληρον υπεύθυνοι έναντι της Π.Α.Ε. για βλάβες και ζημίες που προκλήθηκαν στην τελευταία.

 

6.      Απαγόρευση ανταλλαγής, μεταπώλησης και εν γένει διάθεσης και εμπορίας Καρτών Διαρκείας: Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και η εν γένει διάθεση και εμπορία των Καρτών Διαρκείας, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση των Καρτών Διαρκείας για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής (π.χ. ως βραβεία σε διαγωνισμούς), εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση των εν λόγω Καρτών Διαρκείας, με την ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της Π.Α.Ε. για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής ή μεταπώλησης ή εν γένει διάθεσης και εμπορίας Καρτών Διαρκείας.

 

7.      Πιστοποίηση στοιχείων ταυτότητας: Ο Κάτοχος οφείλει να επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα (ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής) κατά την παραλαβή της Κάρτας Διαρκείας, η δε Π.Α.Ε. θα διατηρεί ένα αντίγραφο αυτής για το αρχείο της. Επίσης, ο Κάτοχος της Κάρτας Διαρκείας υποχρεούται να φέρει μαζί του και να επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα (ή διαβατήριο ή άδεια παραμονής), εφόσον του ζητηθεί κατά την είσοδο του στο Γήπεδο προκειμένου να γίνει η ταυτοποίηση του ονόματος, που αναγράφεται στην Κάρτα Διαρκείας με τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας (ή του διαβατηρίου ή της άδειας παραμονής).

 

8.      Προσωπική ασφάλεια και προσωπικά αντικείμενα: Ο Κάτοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια των ανηλίκων, που τυχόν συνοδεύει. Ο Κάτοχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το Γήπεδο.

 

9.      Ματαίωση - Διεξαγωγή Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών»: Σε περίπτωση ματαίωσης ή διεξαγωγής Αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο Κάτοχος δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή/ και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της Κάρτας Διαρκείας ή/ και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής.

 

10.    Επιβολή τιμωρίας στην Π.Α.Ε. ή αλλαγή έδρας της Π.Α.Ε.: Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της Π.Α.Ε., λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της Π.Α.Ε., θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της Π.Α.Ε. στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους Κατόχους Καρτών Διαρκείας, η Π.Α.Ε. θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους Κατόχους μέσω της ιστοσελίδας της www.pao.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο ότι για τη διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των Κατόχων Καρτών Διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι της Π.Α.Ε. και η Π.Α.Ε. καμία υποχρέωση για αποζημίωση οιασδήποτε μορφής.

 

11.    Συμμετοχή σε επεισόδια – ανάρμοστη συμπεριφορά κατόχου: Σε περίπτωση συμμετοχής του Κατόχου σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες, στην έδρα της Π.Α.Ε. ή σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο, που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και/ ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την Π.Α.Ε., τους αθλητές της ακόμα και αν δεν επιφέρουν την τιμωρία της Π.Α.Ε., η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα άμεσης απομάκρυνσης του Κατόχου από το Γήπεδο και / ή απαγόρευσης της εισόδου του σε αυτό και / ή σε μελλοντικούς Αγώνες και / ή καταγγελίας της σύμβασης και ακύρωσης της Κάρτας Διαρκείας του χωρίς την τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας και χωρίς καμία αποζημίωση.

 

12.    Ευθύνη κατόχου: Ο Κάτοχος ευθύνεται έναντι της Π.Α.Ε. για οιαδήποτε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή Κανονισμού, ή/και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του Κατόχου κατά τη διάρκεια του Αγώνα, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων φθορών που τυχόν προκληθούν στη θέση που κατέχει κατά το συγκεκριμένο αγώνα. Πέραν των ανωτέρω, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το Γήπεδο.

 

13.   

13.    Προσωπικά δεδομένα κατόχου: i. Ο Κάτοχος επιτρέπει στην Π.Α.Ε. να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Π.Α.Ε. αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς, που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία, καθώς και για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε., των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών. Η Π.Α.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των στοιχείων αυτών από παράνομη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Ο Κάτοχος περαιτέρω αναγνωρίζει ότι τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται κατά την έκδοση της κάρτας διαρκείας -σε συνδυασμό και με πρόσθετα στοιχεία που θα ζητηθούν εν συνεχεία- ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Π.Α.Ε. στο πλαίσιο έκδοσης Κάρτας Φιλάθλου. Ο Κάτοχος έχει το δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα που επεξεργάζεται η Π.Α.Ε. και να προβάλλει αντιρρήσεις σχετικά με αυτή την επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/97. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν επιθυμεί τη χρήση των προσωπικών του στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε. ή/και των χορηγών της, παρακαλείται να συμπληρώσει:

„ Δεν επιθυμώ τη χρήση των προσωπικών μου στοιχείων για προωθητικές ενέργειες της Π.Α.Ε  των χορηγών και των συνεργαζομένων με αυτή εταιρειών.

 

ii. Με την αγορά της Κάρτας Διαρκείας, ο Κάτοχος της ενδέχεται να συμμετέχει αυτόματα σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. ή και συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες και χορηγοί. Σε περίπτωση που ο Κάτοχος δεν επιθυμεί την αυτόματη συμμετοχή του στις ως άνω ενέργειες, παρακαλείται να συμπληρώσει:

„ Δεν επιθυμώ την αυτόματη συμμετοχή μου σε διαγωνισμούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός ή/ και οι συνεργαζόμενες με αυτήν εταιρείες/χορηγοί.

 

14.    Συμφωνία κατόχου με Π.Α.Ε.: Οι παρόντες Όροι και οι Γενικοί Όροι Εισόδου στο Γήπεδο, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία του Κατόχου με την Π.Α.Ε. Σε περίπτωση αντίθεσης των παρόντων Όρων με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, οι Όροι Καρτών Διαρκείας θα υπερισχύουν των Γενικών Όρων Εισόδου στο Γήπεδο.

 

15.    Μη συμμόρφωση με Όρους: Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Κατόχου με έναν από τους παραπάνω Όρους, καθώς και με τους Γενικούς Όρους Εισόδου στο Γήπεδο, η Π.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την Κάρτα Διαρκείας και να την ακυρώσει, χωρίς ο Κάτοχος να έχει δικαίωμα αποζημίωσης οιασδήποτε μορφής.

 

16.    Απώλεια κάρτας: Σε περίπτωση απώλειας της Κάρτας Διαρκείας ο Κάτοχος υποχρεούται να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Φιλάθλων της Π.Α.Ε., στο τηλέφωνο 801 111 1908, προκειμένου να προβεί στην άμεση ακύρωσή της. Η επανέκδοση της Κάρτας Διαρκείας γίνεται μόνο κατόπιν αποστολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που ζητούνται από την Π.Α.Ε. όπως και κατά την αρχική έκδοσή της.Online booking requires cookies.
Please click here to continue.