Ο Παπουτσωμένος Γάτος
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει