Γυναίκα LOSER (πονεμένες ιστορίες)
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει