Τα ρούχα του πασιά
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει