ΣΟΝΑΤΑ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ του Γ. Ρίτσου
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει