Η Μεγάλη πλατεία του Νίκου Μπακόλα
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει