Ύψωμα 731
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει