Πολυτεχνίτης Kι Ερημοσπίτης - Καλοκαιρινό
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει