Το Γεφύρι της Άρτας
Η ημερομηνία της εκδήλωσης έχει παρέλθει